•  
  •  

Verksamheten

Föreningens verksamhet är inriktad på branschåtgärder för utveckling och tillväxt samt att utarbeta branschgemensamma riktlinjer som verkar för att medlemsföretagen upprätthåller en hög och jämn kvalitet vid tillverkning, förädling och leverans av planglasprodukter. Föreningen tar också fram en årlig bransch- och marknadsstatistik.

Svensk Planglasförening samverkar också med andra organisationer i påverkan av myndigheter, att utforma byggregler, produktnormer och standards för ökad förädling och användning av planglas.

Föreningen arbetar också för ökad kunskap om planglas genom information och utbildning. Information sker på föreningens hemsida och vid temadagar där aktuella frågor och ämnen behandlas samt vid två föreningsmöten, ett på våren som också är föreningens årsmöte och ytterligare ett på hösten.

Rådgivning om planglas och utbildning sker i samverkan med www.glascentrum-mtk.se.